MØTEREFERAT  Møte : Styremøte Nystølfjellet løypelag

Tid/sted: 27.02.14. Gol VGS.

Tilstede: Arnstein, Guttorm ,Ola, Arne og Åsmund.
Forfall : Olav og Pål

Referent: Åsmund

  

Sak 1. Evaluering av vintersesongen  2013/14.

En snørik vinter med preparering av mange  løypetraseer. Veldig mange gode tilbakemeldinger på flotte løyper og trasser, en ny verden med maskinpreparerte løyper i vårt område er det mange som gir tilbakemelding på. En stor takk til Lars Slettemoen med medarbeidere for flott løypepreparering.

Vedtak. Til orientering

 

Sak 2. Løypebidrag og økonomi.

Det er 102  som har innbetalt frivillig løypebidrag, en betalingsprosent i forhold til utsendte giroer på ca. 50%.  Langehaugen Hytteforening betaler inn kr. 12000 i løypebidrag. Gol kommune har gitt Nystølfjellet Løypelag kr. 39000 i  løypebidrag 2013.

Lagets kassa beholding pr.07.05.12 er på kr 100751.

Vedtak.
Til orientering

 

Sak 3. Sponsing.

Rema 1000 Gol går inn som sponsor med kr. 15000 pr.år

Gol Campingsenter har sponset siden oppstart av løypelaget, sponset  kr. 30000 i 2013.

Vedtak:
En stor takk til disse to firmaene som gjør at løypelaget har mulighet.
til å ta investeringer utenom  kostnadene ved bare løypepreparering.

 

Sak 4. Utforme brev til bedrifter med forespørsel om kjøp av andel i grillhytte, som vil gi reklameplass på grillhytten og vår hjemmeside.

 Ansvar : Guttorm utformer forslag til sponsorbrev/kontakt.

 

Sak 5. Organisering rydding og merking av sommerstier, og sette opp staur i vintertraseer.

Ansvar  sommertraseer : Ola og Åsmund rydder og merker i sommertraseen i område Varhøvd, Hølstølen til Falken.
Ansvar Vintertraseer. Ola kjører ut staur der dette mangler. Alle har ansvar å sette disse opp i sommersesongen.

 

Sak 6. Budsjett 2014

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

 Sak 7. Regnskap 2013.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

  

Sak 8. Løypetilskudd.

Vedtak:
Løypetilskuddet økes til det nivå GU har.

 

Sak 9. Fellesmøte.

Vedtak:
Fellesmøte avholdes i løpet av høsten på Lægeret. Åsmund bestemmer dato og sender innkalling.