VEDTEKTER for Nystølfjellet Løypelag

Stiftet 27.01.2011
Revidert pr. 07.10.2011.

 • 1.Foreningens navn
  Foreningens navn er Nystølfjellet Løypelag.
 • 2. Foreningsadresse
  Foreningens adresse er 3550 Gol, i Gol kommune.
  Postadresse: Nystølfjellet Løypelag, v/leder.
 • 3. Formål
  Lagets formål er å drifte skiløyper i området opp mot og i Nystølfjellet, herunder eventuelt å anskaffe teknisk utstyr, eller leie tjenester til slikt formål.
  Laget har et ikke- økonomisk formål. Laget skal ikke drive næringsvirksomhet, og heller ikke utbetale utbytte til medlemmene. Eventuelt overskudd avsettes til fremtidige investeringer/drift.
  Virksomheten kan også omfatte sommeraktiviteter, som f.eks rydding, merking og skilting av stier og sykkelstier og annet.
  Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. Foreningen skal videre ha ansvar for:
  – Organisering.
  – Sørge for å sikre gode skiløyper til alle brukere i området,
  herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere.
  – Merking og skilting av løyper.
  – Sommervedlikehold og tilrettelegging for løypepreparering av
  traseer for skiløyper innenfor Løypelaget sine områder.
  – Sørge for å finansiere opparbeidelse og drift av løypetraseer.
  – Inngå og følge opp avtale med entreprenører om løypepreparering.
  – Eventuelt anskaffelse og drift av teknisk utstyr til løypepreparering.
  – Inngå avtale med berørte grunneiere vedrørende tillatelse til motor-
  ferdsel i forbindelse med preparering, jfr. lov om motorferdsel.
  – Sørge for å samhandle prepareringen av skiløyper mot og i Nystølfjellet med
  andre løypeområder/løypelag.
 • 4. Medlemskap m.v.
  Medlemskap kan tegnes av hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og foreninger.
  Kontingenten er det årlige bidraget på for tiden minimum 750,- kroner. Det årlige bidraget bestemmes av styret.
  Medlemmer melder fra til løypelaget om adresseendring og eierskifte.
 • 5. Medlemmenes ansvar
  Ingen av medlemmene i foreningen bærer personlig ansvar for foreningens forpliktelser.
 • 6. Styret
  Løypelaget skal ha et styre på 7 (syv) medlemmer som velges for 3 (tre) år om gangen. To (2) varamedlemmer i nummerorden. Kun medlemmer er valgbare til styret.
  Lederen velges av styret for tre år av gangen.
  Styret skal:
 1. Lede foreningen overensstemmende med vedtekter og beslutninger i fellesmøter/medlemsmøter.
 2. Kreve inn årlige løypebidrag.
 3. Inngå avtaler med grunneiere om løypetraseer og motorferdsel.
 4. Inngå avtale med entreprenører om preparering og vedlikehold/rydding av løypetraseer. Eventuelt anskaffelse og drift av teknisk utstyr til løypepreparering.
 5. Sørge for at det blir utarbeidet ajourført medlemsoversikt hvert år.
 6. Fastsette innkrevingsmåte for løypebidrag og påse at disse blir betalt til rett tid.
 7. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
 8. Avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 9. Styret kan for øvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning.
 10. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 11. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.
 • 7.  Fellesmøte
  Fellesmøtet er foreningens høyeste organ. Fellesmøte skal holdes hvert 3. år innen utgangen av april måned. Fellesmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2 (to) ukers varsel. Innkallingen skjer ved e-post til de som har meldt inn denne og ved å legge innkallingen inn på løypelagets hjemmeside på www.nystolfjellet.no . Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen.
  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1 uke før fellesmøtet.
 • 8. Fellesmøtet skal behandle følgende:
 1. Valg av møteleder. Normalt leder lagslederen møtet.
 2. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen og sakslista til møte.
 4. Styrets årsberetning
 5. Fastsette resultatregnskap
 6. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd.
 7. Valg av medlemmer til styret. Styret konstituerer seg selv.
 8. Valg av 2 varamedlemmer i nummerorden.
 9. Valg av tre av styremedlemmene til valgkomité.
 10. Valg av en revisor.
 11. Prisfastsetting av årlig løypebidrag.
 12. Investeringsplaner til godkjenning.
 13. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak.
 14. Behandle saker som er nevnt i innkallingen.
 • 9.  På fellesmøtet, og i alle saker, stemmer medlemmer med det antallet kontingenter de eier.
  Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt, men et medlem kan maksimalt stemme med 1 (en) fullmakt i tillegg til sitt egne medlemskap.
  Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er §§ 14 og 15, som krever 2/3 (to/tredjedels) flertall.
  Dersom noen krever det, skal avstemming være skriftlig.
 • 10. Ekstraordinært fellesmøte
  Skal holdes når styret, eller minst 20 % av medlemmene krever det.
  Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken.
  Ekstraordinært fellesmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.
 • 11. Medlemsmøte
  Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkallingen skjer ved e-post til de som har meldt inn denne og ved å legge innkallingen inn på løypelagets hjemmeside på www.nystolfjellet.no
  Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt fellesmøtet.
 • 12. Valgkomiteen
  Valgkomiteen består av tre av styrets medlemmer.
  Valgkomiteens mandat er:
  1.   Foreslå valg på styremedlemmer og vara medlemmer
  2.   Foreslå valg av styreleder og nestleder
  3.   Foreslå valg av revisorer
  Styremedlemmer og varamedlemmer søkes fordelt slik at de ulike medlemskategorier (hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og organisasjoner) er forholdsvis like godt representert
 • 13. Uttreden
  Medlemmene kan si opp sitt medlemskap pr. 30.juni, ved skriftlig å gi melding innen 1. april samme år. Medlemskontingenten refunderes ikke, og ved uttreden reduseres foreningens kapital tilsvarende det aktuelle medlemmets kontingent, og beløpet overføres til foreningens frie egenkapital.
 • 14. Oppløsning
  Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 (to/tredjedels) flertall av representerte stemmer, som samtidig representerer minst 1/2- parten av samtlige medlemsbevis.
  Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.
  Ved oppløsning skal foreningens formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, overføres til lignende formål.
 • 15. Vedtektsendringer
  Vedtak om endring av vedtektene treffes av fellesmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.
 • 16. Tvister
  Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Øvre Buskerud jordskifterett (http://www.domstol.no/jgol ). Voldgiftsnemnda velger selv sin leder.
  For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapittel 32.

Gol, oktober 2011

Vil du vite mer?

Kontakt oss på denne siden hvis du ønsker mer informasjon.