20111007 Fellesmøte for Nystølfjellet løypelag

Møtereferat fra FELLESMØTE i Nystølfjellet Løypelag.
Møte avholdt på Lægeret fritidssenter, lørdag 7.10.2011

Disse møtte:
Fra styret: Åsmund Hoftun, Arnstein Brenna, Ola Frøysok og Arne Bergli.
Ellers møtte: Olav Selvåg og Guttorm Spillum.

Saker som ble behandlet:

 1. Valg av møteleder

  Vedtak:
  Åsmund Hoftun ble enstemmig valgt som møteleder.
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen

  Vedtak:
  Olav Selvåg og Ola Frøysok ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.
 • Godkjenning av innkalling og sakslisteVedtak:
  Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
 1. Styrets årsberetning

  Det henvises til avholdte styremøter og tilhørende referater. Laget har ikke eksistert i et helt driftsår, og derfor foreligger det ingen egentlig årsberetning. Guttorm Spillum orienterte kort om etableringsfasen, drift og tiltak som er gjennomført.
  Vedtak:
  Tatt til orientering

 

 1. Fastsette resultatregnskap

  Vi henviser til avholdte styremøter og tilhørende referater. Laget har ikke eksistert i et helt driftsår og derfor foreligger ikke noe resultatregnskap. Guttorm Spillum orienterte kort om regnskapet hittil i år og om utgifter til planlagt drifts og tiltak resten av året.
  Vedtak:
  Tatt til orientering
 1. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
  Neste år behandles dette som sak 6, grunnet vedtektsendring vedtatt i punkt 6.Vi henviser til avholdte styremøter og tilhørende referater. Laget har ikke eksistert i et helt driftsår. Guttorm Spillum orienterte kort om regnskapet hittil i år og om utgifter til planlagt drifts og tiltak resten av året.
  Vedtak:
  Tatt til orientering
 1. Valg av leder – Vedtektsendringer.

Styret foreslår noen vedtektsendringer, som behandles iht vedtektene, § 15. Vedtektsendringer.  «Vedtak om endring av vedtektene treffes av fellesmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.
5.1. Styret foreslår å behandle vedtektsendringene under på sakspunkt  5., siden forslagene til endring påvirker den videre saksbehandlingen.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

5.2. Forslag gjelder utvidelse av ant. styremedlemmer fra 5 medlemmer til 7 medlemmer. Ny første setning i §6  «Løypelaget skal ha et styre på 7 (syv) medlemmer som velges for 3 (tre) år om gangen.»

5.3. Forslag gjelder §12 Valgkomiteen.
I dag gjelder, «Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer». Dette foreslås endret til, «Valgkomiteen består av tre av styrets medlemmer.»

5.4. Forslag gjelder endringer i § 8. I § 6 står det at lederen velges av styret for tre år av gangen, så vi må endre slik at det er samsvar mellom paragrafene.

Endres fra;

Endres fra;

 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
  2.   Styrets årsberetning
  3.   Fastsette resultatregnskap
  4.   Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
  5.   Valg av leder
  6.   Valg av nestleder
  7.   Valg av sekretær
  8.   Valg av kasserer
  9.   Valg av styremedlem
  10. Valg av 2 vara medlemmer i nummerorden
  11. Valg av valgkomité
  12. Valg av en revisor blant medlemmene
  13. Prisfastsetting av årlig løypebidrag.
  14. Investeringsplaner til godkjenning
  15. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak.
  16. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

Endres til;

 1. Valg av møteleder. Normalt leder lagslederen møtet.
 2. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen og sakslista til møte.
 4. Styrets årsberetning
 5. Fastsette resultatregnskap
 6. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd.
 7. Valg av medlemmer til styret. Styret konstituerer seg selv.
 8. Valg av 2 varamedlemmer i nummerorden.
 9. Valg av tre av styremedlemmene til valgkomité.
 10. Valg av en revisor.
 11. Prisfastsetting av årlig løypebidrag.
 12. Investeringsplaner til godkjenning.
 13. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak.
 14. Behandle saker som er nevnt i innkallingen.

  Vedtak:
  Forslagene som er foreslått ble enstemmig vedtatt.

 

 

 1. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
  Er behandlet som sak nr. 4 etter tidligere vedtekter. Gjengitt her.

Vi henviser til avholdte styremøter og tilhørende referater. Laget har ikke eksistert i et helt driftsår. Guttorm Spillum orienterte kort om regnskapet hittil i år og om utgifter til planlagt drifts og tiltak resten av året.
Vedtak:
Tatt til orientering

 

 1. Valg av medlemmer til styret. Styret konstituerer seg selv.

Følgende er foreslås til styret;
Åsmund Hoftun (Hoftunfeltet), Arnstein Brenna (Nedre Røyseskogen), Ola Frøysok (Nystølfjellet), Arne Bergli (Læreret), Pål Bjerketvedt (Langehaugen) Bjørn Erik Sem-Jacobsen (Elgshornet vel)  og Olav Selvåg (nedre Røyseskogen)
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg av 2 varamedlemmer i nummerorden

Følgende foreslås til styret; nummer 1 Guttorm Spillum og nummer 2 Gunnar Eldstad
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg av tre styremedlemmer til valgkomiteen

Følgende foreslås til valgkomiteen; Bjørn Erik Sem Jacobsen, Arnstein Brenna og Arne Bergli.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1.  Valg av revisor

Følgende foreslås som revisor; Hallingdal økonomiservice eller Guttorm Spillum.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Prisfastsetting av løypebidrag

Løypebidraget foreslås til kr. 750,- , som er det løypebidraget Golsfjellet løypelag også nytter.
Vedtak: Forslagene ble enstemmig.

 

 1. Investeringsplan til godkjenning

Laget har ikke eksistert i et helt driftsår. Guttorm Spillum orienterte kort om regnskapet hittil i år og om utgifter til planlagt drifts og tiltak resten av året.
Vedtak: Tatt til orientering

 1. Styret budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som

  Laget har ikke eksistert i et helt driftsår. Guttorm Spillum orienterte kort om regnskapet hittil i år og om utgifter til planlagt drifts og tiltak resten av året.
  Vedtak: Tatt til orientering
 1. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

Vedtektsendringene, behandlet under punkt 5, var lovlig innmeldt iht. §7 og vedtatt iht. § 15.

Referent:
Guttorm Spillum.  Åsmund Hoftun og Guttorm Spillum gis fullmakt til å signere på vegne av laget.

Ola Frøysok og Olav Selvåg

SIGN                     SIGN