20110127 Etablering av Nystølfjellet løypelag – – møteref.

Møtereferat fra møte i Nystølfjellet Løypelag.

Møte avholdt på Gol vgs. torsdag 27.1.2011
Til møtet er det innkalt personer med interesse i løyper opp mot og i Nystølfjellet.
Disse møtte:
Fra styret: Ola Frøysok, Åsmund Hoftun, Arne Bergli, Gunnar Eldstad og Arnstein Brenna.
Ellers møtte: Magne Hoftun, Arne Nibstad og Guttorm Spillum.

Saker som ble behandlet:

1. Vedtekter:
Forslag til vedtekter ble gjennomgått og vedtatt, se vedlegg.

Det ble presisert at det er viktig å få med deltager fra ulike medlemskategorier, se § 12 i vedtektene. Dette tenkes innfridd ved første fellesmøte som avholdes til våren. Sitat fra §12; ”………..Styremedlemmer og varamedlemmer søkes fordelt slik at de ulike medlemskategorier (hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og organisasjoner) er forholdsvis like godt representert.”

2. Budsjett og økonomi
Budsjett for året 2011 ble utarbeidet og fremkommer i vedlagte regneark.
NB! I regnearket ligger regneark (se arkfanene under) med grunnlag for regnskapet 2011 og budsjettet 2012
Guttorm digitaliserer adresselistene. Adresselistene danner grunnlaget for brev som sendes ut til aktuelle medlemmer. Det er god kontakt mellom GU og Nystølfjellet Løypelag og begge parter er positive til å samarbeide. Det innkalles til møte med GU for avklaring av ”grenser” mellom innkrevingsområde og kjøring og innkreving av medlemsavgifter, se punkt 3.
Guttorm Spillum gis fullmakt til å forestå registrering av laget i Brønnøysund og etablerer konto i DNBNOR.

3. Arbeidsoppgaver
Møte med GU. Åsmund, Gunnar, Magne og Guttorm. Gunnar ordner innkalling.
Møte med Lerberg. Åsmund, Arne N., og Arnstein. Fra GU møter Gunnar (Asle). Åsmund ordner innkalling.
Møte med Tisleia løypelag. Arne N., Åsmund, Arnstein og Guttorm. Arnstein ordner innkalling.

4. Merking.
Stikking av løyper. Arne B. har ansvar for stikkinga.
Laminerte kart. Guttorm og Arne har ansvar for å utarbeide laminerte kart.
Ola har ansvar for å ordne 15 stk. skiltplater med ”tak” på gjerdestaur.
Guttorm kontakter Gol kommune ang. møte i det kommunale løypelaget.

5. Hjemmesiden for løypelaget ligger under www.nystolfjellet.no
Guttorm Spillum tar overordnet ansvar for at hjemmesidene kommer opp og går.
Styremedlemmene står som kontaktpersoner på hjemmesiden.
Alle kommer med innspill i forhold til linker med mer som det skal henvises til. Info om det arbeidet som er og blir gjennomført sendes Torstein Brøto for publisering på nett på epost; tobroto@online.no

6. Guttorm Spillum fører referat og vedtekter og gis fullmakt til å signere på vegne av laget.

Guttorm Spillum
Ref. SIGN