MØTEREFERAT fra Fellesmøte Nystølfjellet løypelag

Tid/sted: 15.11.2018 på Lægeret fritidssenter.

Disse møtte: Åsmund Hoftun, Arnstein Brenna, Ola Frøysok, Arne Bergli, Olav Selvåg og Guttorm Spillum
Referent: Guttorm

Saker som ble behandlet:

I henhold til gjeldende vedtekter §8 skal fellesmøtet skal behandle følgende:

 1. Valg av møteleder. Normalt leder lagslederen møtet.
 2. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen og sakslista til møte.
 4. Styrets årsberetning
 5. Fastsette resultatregnskap
 6. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd.
 7. Valg av medlemmer til styret. Styret konstituerer seg selv.
 8. Valg av 2 varamedlemmer i nummerorden.
 9. Valg av tre av styremedlemmene til valgkomité.
 10. Valg av en revisor.
 11. Prisfastsetting av årlig løypebidrag.
 12. Investeringsplaner til godkjenning.
 13. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak.
 14. Behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Vedtektene §7 lyder; «Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1 uke før fellesmøtet.»
Det er ikke meldt inn saker.

 1. Valg av møteleder
  Vedtak:  Åsmund Hoftun ble enstemmig valgt som møteleder.
 2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  Vedtak: Guttorm Spillum og Arne Bergli ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
 4. Styrets årsberetning
  Det henvises til styrets 4-års beretning for perioden 2014, 2015, 2016 og 2017.
  Vedtak: Tatt til orientering.
 5. Fastsette resultatregnskap
  Laget har i perioden hatt god økonomistyring og arbeidet med tilrettelegging av løypetraseer og løypepreparering er gjennomført i henhold til vedtektene. Revisor har ingen bemerkninger til resultatregnskapene for gjennomført 4-års periode.
  Vedtak: Resultatregnskapene for årene 2014, 2015, 2016 og 2017 ble enstemmig godkjent.
 6. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
  Opparbeidet overskudd benyttes til arbeid med grunnlag i vedtektene. Styret oppfordres til å ha tilfredsstillende likvider.
  Vedtak: Styret gis fullmakt til å benytte opparbeidet overskudd til beste for lagets virksomhet. Enstemmig vedtatt.
 7. Valg av medlemmer til styret. Styret konstituerer seg selv.
  Følgende foreslås valgt inn i styret; Åsmund Hoftun (Hoftunfeltet), Arnstein Brenna (Nedre Røyseskogen), Ola Frøysok (Nystølfjellet), Arne Bergli (Læreret), Pål Bjerketvedt (Langehaugen), Guttorm Spillum (Nystølfjellet),  og Olav Selvåg (nedre Røyseskogen)
  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 8. Valg av 2 varamedlemmer i nummerorden
  Følgende foreslås til varamedlemmer til styret;
  Nummer 1, Marianne Dalen (Johannesdalen) og nummer 2 Gunnar Eldstad (Metubba)
  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
 9. Valg av tre av styremedlemmene til valgkomiteen
  Følgende foreslås til valgkomiteen; Ola Frøysok, Arnstein Brenna og Arne Bergli.
  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 10. Valg av revisor
  Følgende foreslås som revisor; Stian Spillum
  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 11. Prisfastsetting av løypebidrag
  Løypebidraget foreslås til kr. 1150,- , som er 100 kr lavere enn løypebidraget Golsfjellet løypelag benytter. Løypebidraget holdes på kr. 1150,- i kommende 3-års periode.
  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 12. Investeringsplan til godkjenning
  Laget gjennomfører investeringer etter samme «lest» som arbeidet er blitt gjennomført etter frem til nå, med nødvendige investeringer i løypetraseer.
  Vedtak: Enstemmig vedtatt
 13. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak
  Styret presenterte forslag til budsjett for kommende år og jobber etter samme lest som tidligere år.
  Vedtak: Tatt til orientering.
 14. Behandle saker som er nevnt i innkallingen
  Vedtektene §7 lyder; «Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1 uke før fellesmøtet.»
  Det er ikke meldt inn saker.

Åsmund Hoftun og Guttorm Spillum gis fullmakt til å signere på vegne av laget.

Referent:
Guttorm Spillum 

Guttorm Spillum  og   Arne Bergli
        sign                         sign