20110921 Møteref. Nystølfjellet løypelag

Møtereferat fra styremøte i Nystølfjellet Løypelag.
Møte avholdt på Gol vgs. mandag 21.09.2011

Disse møtte:
Fra styret: Åsmund Hoftun, Ola Frøysok, Gunnar Eldstad og Arne Bergli.
Ellers møtte: Guttorm Spillum.

 1. Info om møte med GU.
  Guttorm og Ola deltok på møte med GU om samarbeidet kommende vinter. Møte foregikk med god atmosfære og begge parter var veldig fornøyd med samhandlingen og samarbeidet for vintersesongen 2010/2011. Begge parter er veldig interessert i å fortsette det gode samarbeidet. Kommende sesong dekker GU 1/3 del av kostnadene Lars Slettemoen har for kjøring i Nystølfjellet Løypelag med avtalt kjørehyppighet.  GU skulle skrive referat fra møtet som distribueres styrets medlemmer så snart det foreligger.Vedtak:
  Til orientering.
 2. Vedtektsendringer som foreslås på  fellesmøtet

  Styret foreslår noen vedtektsendringer, som behandles iht vedtektene, § 15. Vedtektsendringer.  «Vedtak om endring av vedtektene treffes av fellesmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 (to/tredjedels) flertall av de representerte stemmene.1. forslag gjelder utvidelse av ant. styremedlemmer fra 5 medlemmer til 7 medlemmer. Ny første setning i §6  «Løypelaget skal ha et styre på 7 (syv) medlemmer som velges for 3 (tre) år om gangen.»2. forslag gjelder §12 Valgkomiteen.
  I dag gjelder, «Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer». Dette foreslås endret til, «Valgkomiteen består av tre av styrets medlemmer.»3. forslag gjelder endringer i § 8. I § 6 står det at lederen velges av styret for tre år av gangen, så vi må endre slik at det er samsvar mellom paragrafene.
  Endres fra;
  1.   Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
  2.   Styrets årsberetning
  3.   Fastsette resultatregnskap
  4.   Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
  5.   Valg av leder
  6.   Valg av nestleder
  7.   Valg av sekretær
  8.   Valg av kasserer
  9.   Valg av styremedlem
  10. Valg av 2 vara medlemmer i nummerorden
  11. Valg av valgkomité
  12. Valg av en revisor blant medlemmene
  13. Prisfastsetting av årlig løypebidrag.
  14. Investeringsplaner til godkjenning
  15. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak.
  16. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

  Endres til;
  1.   Valg av møteleder. Normalt leder lagslederen møtet.
  2.   Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
  3.   Styrets årsberetning
  4.   Fastsette resultatregnskap
  5.   Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd
  6.   Valg av medlemmer til styret. Styret konstituerer seg selv.
  10. Valg av 2 vara medlemmer i nummerorden
  11. Valg av tre av styremedlemmene til valgkomité.
  12. Valg av en revisor
  13. Prisfastsetting av årlig løypebidrag.
  14. Investeringsplaner til godkjenning
  15. Styrets budsjett og arbeidsplaner for kommende år legges frem som orienteringssak.
  16. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

  Vedtak:
  Styret foreslår enstemmig endringsforslagene.

   

 

 1. Nytt vinterløypekart med ny trase om Langehaugen og mot Hallinghovda
  Endringer til nytt løypekart er meldt Arne N. og tatt hensyn til i nytt kart. Kartet er klar til å sendes til trykking.
  Tilbudet fra Langehaugen hyttefelt går ut på at den kommende sesong er villig til å bidra med kr.12000 til Nystølfjellet løypelag, og vil selv ta kostnaden med løypekjøring fra Langehaugen til Oset ( ca. kr 14000 ). Dermed ar Langehaugen hyttefelt også knyttet opp mot Nystølfjellet løypelag. Vi jobber videre med at Langehaugen konsentrer løypene sine mot Nystølfjellet Løypelag.
  Tilknytningen mot Hovda gjennomføres i regi av Nystølfjellet løypelag.
  For å sikre sammenbinding mot Søråsen Løypelag vil Nystølfjellet Løypelag utvide sitt nett til å omfatte traseen fra Hestedalen(N6) til Hestedalskaret.
  Ellers følger traseene tilnærmet der de var forrige vinter.Vedtak:
  Enstemmig vedtatt
 2. Avtale med Tisleia Løyplag om kjøring kommende vinter.
  Tisleia løypelag har kjørt den tradisjonelle traseen fra Sanderstølen – Hølstølen – Nystølvarden. Vi håper at de på returkjøringen kan kjøre via Dugurdstjedn og Varhøvd og så til Hølstølen. Vi håper at vi kan få til en god ordning om denne kjøringen og også se den i sammenhang med at vi etablerer en forbindelsesløype fra vårt løypenett til deres løypenett ved Hallinghovda.Vedtak:
  Åsmund og Arnstein kontakter Tisleia Løypelag og avklarer årets opplegg for kjøring.
 3. Parkering / løypeavgift frivillig på Varhovd
  Laget støtter videre utbygging av parkeringsplassen ved Varhøvd. Vi formoder at Brennveien forestår brøyting av plassen. Parkeringsplassen er sponset av Magne Hoftun, Gol Campingsenter. Han Ssponser kr. 45000,- + mva, så en del av hans sponsing vil også bli benyttet til planering av løypetraseer.
  Det burde settes opp en «bomkasse» for frivillig parkerings- og løypeavgift ved parkeringsplassen.

  Vedtak:
  Ola, Åsmund og Gunner forestår innkjøp og montering av «bomkasse». Må også være festeplate, av finer eller tre, for plakat(er) om «avgiften» på «bomkasse»-konstruksjonen.
 4. Status rydding trasser
  De fleste traseer er nå ryddet. Gunnar og Åsmund foretar rydding fra K8 ved Kvanhøgd til Langehaugen neste uke.  Arnstein har rydda «sine» traseer.  Øvrige traseer skal være ferdi ryddet. Planeringsarveide i regi av Ola Frøysok gjenstår.
  Før snøen kommer tar Åsmund en befaring sammen med en med en ATV og godkjenner løypa frå K8 og til Hølstølen.

 

 1. Forberedelse årsmøte

Møteinnkallelse er lagt på nettet. Velforeningene er kontaktet og årsmøtet foregår som planlagt. Vi har ikke noe helt driftsår ba oss og kan følgelig ikke legge frem regnskap og årsberetning. Guttorm utarbeider et forslag til budsjett for 2012. Møtereferatene gjennomgås på fellesmøte, som en slags beretning og det informeres om økonomien. Guttorm stiller med PC prosjektør.

 

Referent:
Guttorm Spillum fører referat. Åsmund Hoftun og Guttorm Spillum gis fullmakt til å signere på vegne av laget.

Guttorm Spillum
Ref.   SIGN