20110511 Etablering og drift av Nystølfjellet løypelag – – møteref.

Møtereferat fra styremøte i Nystølfjellet Løypelag.
Møte avholdt på Gol vgs. onsdag 11.05.2011

Disse møtte: Fra styret: Åsmund Hoftun, Ola Frøysok og Arne Bergli.
Ellers møtte: Guttorm Spillum.

Saker som ble behandlet:

 1. Budsjett og økonomi
  info

Antatt løypeprepareringskostnader 2010/11:
Tisleidalen løypelag via GU med kr. 24000 + mva. I tillegg bidrar GU med ca 3 turer og dekker utgiftene til toppskiltene med kr. 2450 + mva.

Investeringer:

Skisporet.no: 3 “trackere” kr. 6.000,-
Stauer: Regner samlet ca. 15.000
Innkjøp av bambus brøytestikk og 500 stauer via Ove Rygg til kr. 20 + mva pr. stk.
Skilt:     Toppskilt på skiløypeskilting dekkes av GU.
Skiltstenger ca. (30stk á 50 kr) = kr. 1.500 (Vinterløyper og sommerstier)
Skilt 6.000 (Vinterløyper og sommerstier)
Planering  ca. kr. 30.000
Sommerkart: Vårt bidrag settes til 5000,-. Nystølfjellet har tidligere ikke vært med på sommerkartet for Gol.

Vedtak: Økonomien i laget er tilfredsstillende. Det gjøres investeringer i tråd med det som er foreslått over. I tillegg kommer en del diverse innkjøp.

 1. Avholdelse av fellesmøtet
  I henhold til vedtektene skal Fellesmøte avholdes innen utgangen av april. Kanskje burde vi kalle inn til et Fellesmøte til høsten, eller?
  Vedtak: Det kalles inn til fellesmøte i høstferien 2011. Ansvarlig for innkalling og gjennomføring er Åsmund.
 2. SKI-løypetraseer
  Har hatt samtaler med Lars Slettemoen. Neste år blir løypeprepareringen gjennomført i samarbeide med GU. Slettemoen disponerer 2 løypeprepareringsmaskiner med bredde på 4,30 og 5,80 til en pris pr time på henholdsvis 900,- og 1100 kroner + mva.
  Vi må ta høyde for at maskinen med bredde 5,80 benyttes og må følgelig rydde en trase med minimum bredde på 7 m og 9 m i svinger.
  Vedtak: Alle skiløypetraser ryddes med minimum bredde på 7 m og 9 m i svinger.
 3. SKI-løypetraseer
  Trase til Langehaugen.
  Binde sammen vårt løypenett og Sanderstøl-løypa ved Hallinghovda.
  Justering av traseer.
  Vedtak: Åsmund tar ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre endelig trasevalg for å knytte Langehaugen til løypenettet vårt og binde sammen vårt løypenett og Sanderstøl-løypa ved Hallinghovda.

Sommerkart:
Hvem, hva, hvor.
Vedtak:
Vårt bidrag settes til 5000,-. Nystølfjellet har tidligere ikke vært med på sommerkartet for Gol. Stier som prioriteres er Heimvegen til Herad. Svilestølan til fjells. Varhøvd til fjells og til Falken. Steinstølan til fjells. Løypa Varhøvd, punktet 1103 og til Svilestølan.

 1. Arbeidsoppgaver og dugnad til sommeren og høsten

Rydding av skiløypetraser (minimum bredde på 7 m og 9 m i svinger).
Ans.: Åsmund tar ansvar for løypenettet Tubbetjedn – Gamlestølan med avstikkere. Arne B. tar ansvar for løypetraseen Lægeret Steinstølan og til fjells. Ola og Guttorm tar ansvar for løypenettet Steinstølan – Hølstølen og med avstikkere mot fjellet. Ola F. avtaler med Magne Hoftun om planeringsarbeider innenfor kr  45.000. I tillegg avsetter styret ca kr. 30.000 som Ola også gjennomfører planeringsarbeider for.

Staur til skiløypemerking. Hvor mange trenger vi. Hvem kan skaffe? Pris? 1000 stk ?
Maks avsetning kr. 15.000. Arne B kjøper inn 500 staur. Pris fra Ove Rygg er 20 + mva for granstuur i riktig høyde.
Ans.: Arne B. og Ola for utplassering.
Rydding av sommerstier.
Ans.: Ola og Åsmund tar ansvaret for rydding av stiene Varhøvd – Falken og Varhøvd Gamlestølan (heimvegen).
Magne S. og Guttorm tar ansvaret for rydding av stiene Varhøvd – Svilestølan – Steinstølan (heimvegen) med avstikkere til fjells og løypa Varhøvd -punktet 1103 og til Svilestølan.

Oppsetting av skilt.
Ans.: Guttorm lager sommer plakater etter samme lest som for vinterplakatene. Ola lager skilt. Arne B. og Ola har ansvaret for oppsetting av sommer- og vinterskilt.

Vedtak: Som foreslått over.

 Info. Når dette referatet skrives er allerede vintertraseen for løypenettet Steinstølan – Hølstølen og med avstikkere mot fjellet ferdig hogd. Det er gjennomført dugnad av Ola i 3t, Magne S. i 16t og Guttorm i 16t, til sammen 35 timer dugnad.
Sommerstien fra Svilestølan til Varhøvd (200m ved Varhøvd gjenstår) er ryddet av Guttorm i 4t. og Svilestølan til fjelles er ryddet av Guttorm i 4t, til sammen 8 timer dugnad.

 1. Interaktive kart på Internett

Interaktive kart på Internett
http://skisporet.no/buskerud/golnystolfjellet

http://www.skisporet.no/buskerud/golgolsfjellet

Vi er nå på Skisporet.no.  Videre må det jobbes med å få med Søråsen også i samme ordningen. Disse kan kanskje følge på vårt område.
Gol Info (http://www.golinfo.no/no/html/200_diverse/skistart/)  må nå etablere et kontraktsforhold som omhandler hele Gol k. Guttorm følger opp denne saken.

Vedtak: Vi administrerer ordningen og holder tracker for tilknytningen til Skisporet for Søråsen Løypelag.

Referent:
Guttorm Spillum fører referat. Åsmund Hoftun og Guttorm Spillum gis fullmakt til å signere på vegne av laget.

Guttorm Spillum

Ref.   SIGN