20110112 Etablering av Nystølfjellet løypelag – – møteref.

Møtereferat fra møte om skiløypene opp mot og i Nystølfjellet og dannelsen av Nystølfjellet Løypelag.

Møte avholdt på Gol vgs. onsdag 12.1.2011
Til møtet er det innkalt personer med interesse i løyper opp mot og i Nystølfjellet.
Disse møtte:
Gro Hjelmen, Arne Bergli, Gunnar Eldstad, Ola Frøysok, Åsmund Hoftun og Guttorm Spillum.
Arnstein Brenna ringte og meldte forfall. Arnstein Brenna er villig til å sitte i et interimsstyre for Nystølfjellet Løypelag. Videre meldt Asle Bråtalien, Arne Nibstad og Magne Hoftun at de var forhindret fra å møte

Dette er andre møte i denne anledningen.
Første møte ble avholdt 15/12 og bestemte at Guttorm Spillum skulle fremskaffe forslag til utgangsdokumenter for videre arbeide og sluttføre ryddingen av traseene. På dette møtet deltok Arne Bergli, Arnstein Brenna, Knut Espedokken, Magne Hoftun, Arne Nibstad, Ola Frøysok og Guttorm Spillum.

Formålet med møte er dannelsen av et løypelag som fremmer interessene for gode skiløyper opp mot og i Nystølfjellet.

Til møte foreligger:

Forslag til vedtekter. Kartgrunnlag. Forslag til brev til aktuelle bidragsytere.
Ferdig ryddede traseer fra Lægret via Steinstølan til Nystølvarden. Fra Steinstølan, Svilestølan, Varhøvd og til Gamlestølan. Videre er det ryddet trase opp mot snaufjellet og Steinstøl-løypa via Svilestølan og via Damtjern og mot snaufjellet via Varhøvd mot Sanderstøl-løypa. Også fra Gamlestølan mot Metubba er det gjennomført god dugnadsinnsats med løypetraseen. Det gjennstår noen partier, særlig under kraftlinja fra krysset Brenn og Åsgard.

Saker som ble behandlet:

1. Valg av interim-styre.
Ola Frøysok, Åsmund Hoftun, Arne Bergli, Gunnar Eldstad og Arnstein Brenna ble valgt. Åsmund Hoftun velges som leder.

Det ble presisert at det er viktig å få med deltager fra hytteeierne (f.eks. ledere av velforeninger/hytteforeninger i området) i det videre arbeidet og i styret. Dette tenkes innfridd ved første fellesmøte som avholdes til våren. Det viktigste nå er å sikre finansiering av årets drift.
Guttorm Spillum, Arne Nibstad og Magne Hoftun er aktive støttemedlemmer.

2. Vedtekter
De fremlagte danner grunnlaget for videre arbeid.
Forslag om at årlig avgift gir medlemskap og settes til minimum kr 750,- . Dette bestemmes endelig på neste møte.

Aktuelle medlemmer til løypelaget
Sette opp; hyttegrendene / velforeningens kontaktperson.
Arnstein Brenna fremskaffer adresselister for sine.
Ola Frøysok / Åsmund Hoftun / Kåre Lerberg fremskaffer adresselister for sine og Langehaugfeltet.
Arne Bergli fremskaffer adresselister for sine.
Gunnar Eldstad fremskaffer adresselister for sine.
Sendes til Guttorm Spillum innen 21 jan. og som digitaliserer adresselistene.

3. Søknad om støtte via Gol kommune.
Deltagelse i det kommunale løypelaget i Gol. En representant fra Nystølfjellet Løypelag velges av styret. Guttorm Spillum deltar.

4. Etablere samarbeide med Golsfjellet Utmarkslag v/ Asle Bråtalien
Guttorm snakka med Asle Bråtalien og de er positive til samarbeide og kan f.eks bidra. med utsending og innbetaling for Nystølfjellet Løypelag som eget prosjekt. Videre avklare ”grenser” mellom innkrevingsområde og kjøring.
Det innkalles til møte med GU.

5. Kontakt om kjøring
Arne Nibstad bistår interimstyret med forhandlinger om kjøring av løypa.

6. Gjennomkjøring av traseen.
Arne B. ordner gjennomkjøring av rundløypa i slutten av januar.

7. Arne B. og Åsmund H. sjekker ut løypa og prøver å sette ut en del stikk neste fredag ettermiddag. Snakker med Arne N. om stikk.

8. Skilting.
Styret jobber med skilting. Arne N. bistår med skilting og grunnlag for kart.
Gro og Arne N. bistår med vinterkartet for løypenettet.

9. Etablere hjemmeside under www.nystolfjellet.no
Guttorm kontakter Torstein. Linkes til www.golinfo.no (www.golinfo.no/ski )

Nytt møte gjennomføres torsdag 27.1 på Gol vgs
Saker er bla. å sluttføre forslag til vedtekter og tekstforslaga på brev til aktuelle deltagere og bidragsytere. Info om det arbeidet som er gjennomført. Forberede møte med GU og utsendelse av de foreløpibe vedtektene og nødvendige skriv. Bestemme når det gjennomføres fellesmøte til våren.

Guttorm Spillum
Ref.